TOKIMATSU LABORATORY


دپارتمان میان رشته ای علوم و مندسی

TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Suzukakedai Campus
〒226-0026 G5-10, 4259, Nagatsutacho, Midori, Yokohama, Kanagawa, Japan 

KOJI TOKIMATSU

دانشیار،دانشگاه صنعتی توکیو،دانشکده جامعه و محیط زیست، دپارتمان میان رشته ای علوم و مندسی

تخصص: مهندسی سیستماتیک بر روی منابع زمینی،ارزیابی تاثیرات سیاست و محیط زیست،اقتصاد کاربرد

تماس با ما
+81.45.924.5533 :تلفن
tokimatsu.k.ac[at]m.titech.ac.jp :ایمیل


زمینه تحقیقاتی

هدف و سهم ما در جامعه، ارتقا تحقیقات و آموزش در زمینه های تکنولوژی و سیستم های اقتصادی-اجتماعی می باشد.
دانشگاه صنعتی توکیو در دسته برترین مراکز تحقیقاتی دنیا در زمینه تکنولوژی است و ما بر پایه تحقیقاتمان همواره به دنبال کمک به ارتقاع سطح علمی در جامعه میباشیم.


ضعف نمی تواند در دیدگاه های اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی یکپارچه سهمی داشته باشد. آزمایشگاه ما بر اساس سرمایه ها و دانش علمی دانشگاه صنعتی توکیو (علوم انرژی و مهندسی، سیستم های انرژی، علوم اجتماعی و تکنولوژیکی، نوآوری، توسعه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و منابع طبیعی) امیدوار است تا ارزش های تحقیقاتی را توسعه دهد.
ایده های تحصیلی در زمینه های تحقیقاتی مورد نظر دانشجویان شناسایی شده و پشتیبانی می شود.


 دانشجویان با زمینه های کاری مختلف و دیدگاه های کاری مختلف در اینجا دور هم جمع می شوند و بطور کلی 2 الی 5 سال در این دانشکده تحصیل می کنند. ما امیدواریم تا دانشجویان بتوانند ایده های خود را در این محیط پیاده نمایند و بدنبال موضوعات و روش های جدید باشند. استادان نیز حمایت های خود را در قالب همکاری با صنعت برای آنها فراهم می کنند. ما بشدت معتقدیم که با کوشش و تلاش بالا می توان منابع جدیدی را در اختیار جامعه قرار داد.

1.ارزیابی اقتصادی فن آوری های انرژی
ارزیابی تکنولوژی از دیدگاه تامین انرژی برای نیروگاه های برق صورت می گیرد بطوریکه منابع سوختی این نیروگاه ها سوخت های فسیلی، زیست توده و ضایعات، CCS (جذب و ذخیره کربن) و الی آخر می باشد. ارزیابی اقتصادی بر اساس پارامترهای اقتصاد مهندسی (نه فقط اقتصادی) صورت می گیرد که این ارزیابی برای تعیین هزینه های تولید برق و کاهش تاثیرات زیست محیطی آن انجام می پذیرد که از جمله تاثیرات زیست محیطی می توان به گاز دی اکسید کربن یا CO2 اشاره نمود.
2.تجزیه و تحلیل سیستم های انرژی و منابع اولیه آنها
در قسمت اول (ارزیابی اقتصادی انرژی از دیدگاه فن آوری و تکنولوژی) تکنولوژی تولید انرژی به تنهایی مورد ارزیابی قرار می گرفت در حالیکه منابع انرژی، مواد اولیه و تکنولوژی تولید انرژی به یکدیگر متصل می باشند زیرا منابع از دید موضوعات اقتصادی و اجتماعی شامل جریان و بافرهایی می باشد که به آنها سیستم های انرژی گویند. بنابراین تجزیه و تحلیل سیستم های انرژی نیازمند تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای منابع تکنولوژی های فنی می باشد که برای ژاپن، آسیا، جهان با افق زمانی 2030، 2050 و حتی 2100 می بایست صورت گیرد.
3.ارزیابی تاثیرات زیست محیطی
 در بخش قبل، کاهش هزینه های آلاینده های زیست محیطی (هزین های حاشیه ای) مانند CO2، SOx و NOx مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این قسمت تاثیرات اقتصادی و اثر انتشارات گازهای گلخانه ای براساس مدل ارزیابی چرخه عمر محصول (LCIA) و مدل ارزیابی یکپارچه (IAM) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. هزینه های حاشیه ای قابل قبول برای پرداخت (MWTP) نیز از طریق ممیزی های اجتماعی برآورد می شود.
4.ارزیابی پایداری با استفاده از شاخص های آن
از طریق بخش قبل، سرمایه های فیزیکی، طبیعی، و زیست محیطی می تواند بصورت کمی ارزیابی شود. در این بخش شاخص های مختلفی از پایداری براساس دیدگاه های زیست محیطی و منابع اقتصادی تجزیه و تحلیل می شود که این ارزیابی از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باضافه سرمایه های انسانی صورت می گیرد. شاخص های غیراقتصادی دیگر مانند بهره وری منابع، سازگاری با محیط زیست بهره وری، و بهره وری خالص اصلی فتوسنتز براساس پارامترهای بشری (HANPP) در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.